Marina Salina

Marina Salina

व्यक्तिगत जानकारी

उम्र: 44
जन्मदिन: 11 जुलाई

मेरे बारे में:

Hello! I'm starting to learn English, could you help me? My native language Russian. I m from Latvija, Riga, but together live with my sister femaly Irish - Balbrigan.

भाषाएँ

मेरे द्वारा बोली जाने वाली भाषाएँ:

  • रूसी | मातृभाषी
  • लातवियाई भाषा | उन्नत

मेरे द्वारा सीखी जा रही भाषाएँ: